หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมเสริมทักษะด้านการจัดนิทรรศการทางวัฒนธรรม
แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมเสริมทักษะด้านการจัดนิทรรศการทางวัฒนธรรม

admin thai
2020-08-11 12:44:52

แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมเสริมทักษะด้านการจัดนิทรรศการทางวัฒนธรรม

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 อาจารย์ ดร.ศิริมาลย์ วัฒนา ผู้สอนรายวิชา การจัดนิทรรศการทางวัฒนธรรม แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม สาขาวิชาการจัดการสังคมและวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้นำนักศึกษาเข้าชมนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคณะเจ้าหน้าที่เป็นวิทยากรนำชมและบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาถึงประวัตินิทรรศน์รัตนโกสินทร์ และการจัดแสดงนิทรรศการต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การจัดนิทรรศการทางวัฒนธรรมจากสถานที่จริง

อ่านเพิ่มเติม....pdf