อาจารย์แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม


 แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม


  อาจารย์ ดร.อาริยา  ภู่ระหงษ์
    - หัวหน้ากลุ่มวิชาการจัดการสังคมและวัฒนธรรม

    - หัวหน้าแขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม
    - อาจารย์ประจำแขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม

  ประวัติการศึกษา
    - ปร.ด (ปรัชญาและจริยศาสตร์) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
    - ศศ.ม. (ปรัชญา) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    - ศศ.บ. (ปรัชญา) ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  โทร : 02-1601315
  e-mail : ariya.po@ssru.ac.th
  Website
http://www.elfhs.ssru.ac.th/ariya

  อาจารย์ ดร.ศิริมาลย์  วัฒนา
    - รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
    - อาจารย์ประจำแขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม

  ประวัติการศึกษา
    - ศศ.ม. (จริยศาสตรศึกษา) มหาวิทยาลยมหิดล
    - รป.บ. (การบริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลยสงขลานครินทร์

  โทร : 02-1601314
  e-mail : siriman.wa@ssru.ac.th
  Website
http://www.elfhs.ssru.ac.th/siriman_wa/


  อาจารย์ ดร.สุวรรณฤทธิ์  วงศ์ชะอุ่ม
    - อาจารย์ประจำแขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม

  ประวัติการศึกษา
    - ปร.ด. (การจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2554
    - ศศ.ม. (การจัดการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2545
    - บธ.บ. (การจัดการโรงแรม) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2540

  โทร : 02-1601314
  e-mail : suwannarit.wo@ssru.ac.th
  Website
http://www.elfhs.ssru.ac.th/suwannarit_wo/