อาจารย์แขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม


 แขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม

   อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรีหญิงเพ็ญนภา  ปาละปิน
    - หัวหน้าแขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม
    - อาจารย์ประจำแขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม

  ประวัติการศึกษา
    - รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต (รป.ม.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    - ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ. เกียรตินิยม อันดับ 2) พัฒนาสังคม  มหาวิทยาลัยนเรศวร

  โทร : 02-1601316
  e-mail : pennapa.pa@ssru.ac.th
  Website : http://www.elfhs.ssru.ac.th/pennapa_pa

  


  ผศ.ภูสิทธิ์  ภูคำชะโนด
    - รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
    - อาจารย์ประจำแขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม

  ประวัติการศึกษา
    - ศศ.ม. (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า)
    - พธ.บ. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
    - นศ.บ. (นิเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

  โทร : 02-1601316
  e-mail : phusit.kh@ssru.ac.th, phusit.kh@gmail.com
  Website : http://www.elfhs.ssru.ac.th/phusit/

  ดร.สุวิทย์  คงสงค์
    - อาจารย์ประจำแขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม

  ประวัติการศึกษา
    - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) การศึกษาและการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยบูรพา
    - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) พัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
    - ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  โทร : 02-1601316
  e-mail : suwit.kh @ssru.ac.th
  Website : http://www.elfhs.ssru.ac.th/suwit_kh

  ดร.วาสนา  สุรีย์เดชะกุล
    - อาจารย์ประจำแขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม

  ประวัติการศึกษา
    - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) การจัดการ มหาวิทยาลัยสยาม
    - ปริญญาโท  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)  มหาวิทยาลัยสยาม
    - ปริญญาตรี  นิติศาสตร์บัณฑิต(น.บ.)  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

  โทร : 02-1601315
  e-mail : ajanyok@yahoo.com, wasana.sur@ssru.ac.th
  Website : http://www.elfhs.ssru.ac.th/wasana_sur

  อาจารย์ธนาคม  พจนาพิทักษ์
    - อาจารย์ประจำแขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม

  ประวัติการศึกษา
    - ปริญญาโท (ศศ.ม.) สาขาการจัดการพัฒนาสังคม คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม NIDA
    - ปริญญาตรี (วส.บ.) สาขาหนังสือพิมพ์และสิ่งพิมพ์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อมวลชน  มหาวิทยาลัยธรรมาศาสตร์

  โทร : 02-1601315
  e-mail : tanakom.po@ssru.ac.th, otanacom@yahoo.com
  Website : http://www.elfhs.ssru.ac.th/tanakom_po/